Załącznik nr. 2 - Ogólne Warunki Umowy

Do umowy handlowej numer……………….

 

Ogólne Warunki Umowy

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy określenia:

a) ”Ogólne warunki Umowy” oznacza „OWU”

b) „Wykonawca” – oznacza spółkę pod nazwą SiDAP Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa. Zarejestrowaną w w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000996523, NIP 5273023296, REGON 523371504,

c) „Zamawiający” – oznacza podmiot zawierający Umowę z Wykonawcą i będący drugą stroną umowy dostawy oraz montażu pompy ciepła. Będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną zawierającą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) „Strony” – oznacza łącznie Wykonawcę i Zamawiającego

e) Sprzedaż –usługa polegająca na dostawie i montażu pompy ciepła, zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym

f) „Towar” lub „Urządzenie” – jest to pompa ciepła

g) „Wynagrodzenie” / „cena” - jest to kwot należna od Zamawiającego na rzecz wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy

2. Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy i regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron powstałe w wyniku zawarcia Umowy między Wykonawcą i Zamawiającym.

3. Zmiana w OWU wymagają formy pisemnej i akceptacji obu stron pod rygorem nieważności .

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWU, a treścią łączącej Strony Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.

 

§2

Warunki płatności

 

1. Zapłata za Sprzedaż powinna nastąpić bez potrąceń w terminie określonym w fakturze , z zachowaniem uzgodnionych w Umowie warunków płatności.

2. Wszelkie płatności Zamawiającego uważa się za uiszczone w dniu zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Wykonawcy.

3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia lub cześć wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zaliczki lub jakiejkolwiek części Wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy albo powstrzymania się od wykonania jakichkolwiek obowiązków wobec Zamawiającego do czasu zapłaty zaległości. W takiej sytuacji Zamawiającemu z tytułu opóźnienia w wykonywaniu umowy lub niewykonania umowy nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń w tym odszkodowawczych w stosunku do Wykonawcy.

5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się od zapłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy

 

 

§3

Prawo własności towarów

 

1. Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty pełnego wynagrodzenia zgodnie z umową na rzecz Wykonawcy

 

§4

Warunki zawierania umów

 

1. Materiały reklamowe i handlowe, cenniki, broszury, treści informacyjne na stronie www.sidapenergy.pl oraz inne informacje handlowe skierowane przez Wykonawcę poprzez e-mail, stronę www, kontakt telefoniczny, ulotki itp. do ogólnego grona odbiorców, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 66 – 70 Kodeksu cywilnego), w konsekwencji nie są wiążące dla Wykonawcy.

2. Oferta handlowa i wzór umowy wraz z załącznikami skierowane przez Wykonawcę do indywidualnego odbiorcy, zawierające ważne i istotne ustalenia umowne, w tym: Imię i nazwisko, opis urządzenia ( marka, model) miejsce dostawy, cenę - jest ofertą i wyraża wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Ważność oferty określa jej data ważności.

3. Akceptacja oferty i podpisanie umowy może być realizowane jedynie w formie pisemnej (elektronicznej lub dokumentowej) pod rygorem nieważności.

 

§5

Warunki wykonania umowy / sprzedaży

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) utrzymania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy i ochrony danych Zamawiającego.

b) wykonania audytu celem określenia optymalnego rozwiązania technicznego i finansowego dla Zamawiającego.

c) uzgodnienia terminu instalacji z Zamawiającym.

d) zakupu i dostarczenia podzespołów.

e) wykonania przedmiotu umowy na nowych fabrycznie podzespołach.

f) wykonania montażu Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta pompy ciepła.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy. Do udzielania wszelkich potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów(jeśli takowe dokumenty Zamawiający posiada i może przekazać) niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach wskazanych przez Wykonawcę, nie dłuższych niż 5 dni, a także bezwarunkowego przystąpienia do realizowania Umowy.

b) Nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy nieruchomości, wody i energii elektrycznej wraz z miejscem umożliwiającym dostęp do nich, w którym będzie realizowany montaż pompy ciepła jako przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót.

c) dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

3. Wszelkie pozwolenia, zezwolenia, koncesje, zgłoszenia, uzgodnienia oraz zgody związane z instalacją i eksploatacją Urządzenia lub wykonaniem innych usług na podstawie Umowy np. pozwolenie na budowę Zamawiający zapewnia na własny koszt i odpowiedzialność. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy na minimum czternaście (14) dni przed przystąpieniem do prac instalacyjnych o brakach formalnych nieuniemożliwiający realizację przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca powstrzyma się od realizacji postanowień umowy . Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenie w tym odszkodowawcze w w związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy. Jeśli ze względów formalnych opisanych w niniejszym punkcie Umowa nie będzie mogła być wykonana. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy a Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń w tym odszkodowawczych względem Wykonawcy oraz Zamawiający ma obowiązek zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy tj. za każde urządzenie i materiały instalacyjne dostarczone i/lub zamontowane w miejscu instalacji a także robociznę i utracone korzyści.

 

§6

Odbiór towaru i jego właściwości

 

1. Wykonawca ma prawo dostarczyć towar na miejsce instalacji przed planowaną instalacją. Termin dostawy będzie wcześniej ustalany z Zamawiającym .

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Urządzenie oraz wykonać inne usługi na podstawie Umowy w miejscu określonym w Umowie, przy czym ryzyko uszkodzenia Urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego dostarczenia do tego miejsca., Zamawiający jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków, których można od niego zasadnie wymagać, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom Urządzenia lub jego podzespołów, jeżeli znajduje się ono w miejscu wykonywania instalacji, w szczególności tak, by były przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach i warunkach, a miejsce wykonywania instalacji było zabezpieczone przed wtargnięciem osób trzecich i kradzieżą chyba że w konkretnym przypadku uzgodniono inaczej ze Wykonawcą. Uszkodzenie Urządzenia lub przedmiotu Umowy, które wystąpiło po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia na Zamawiającego nie wpływa na jego obowiązek zapłaty Ceny w pełnej wysokości.

3. Zamawiający jest zobowiązany odebrać zamawiany towar , pod rygorem obowiązku zapłaty dodatkowych kosztów w związku z powtórnym doręczeniem towaru.

 

§7

Odbiór przedmiotu Umowy

 

1. Bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac montażowych wynikających z zawartej umowy., Strony niezwłocznie przystąpią do komisyjnego odbioru prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Strony.

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest zgłosić i opisać w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi dotyczące wad i usterek Towaru oraz uszkodzeń na nieruchomości jeśli do takowych doszło w trakcie realizacji prac montażowych instalacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub usterek w protokole odbioru, Strony zgodnie uznają, że dostawa i montaż pompy ciepła jest wolna od wad i usterek oraz nieruchomość pozostaje w stanie nienaruszonym.

§8

Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność za wady

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na jakość wykonanego montażu na okres 24 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

2. Reklamacje oraz skargi należy zgłaszać do Wykonawcy niezwłocznie po wykryciu wad na adres e-mail reklamacja@sidapenergy.pl

3. W przypadku objęcia Towaru lub poszczególnych elementów gwarancją zewnętrzną producenta, warunki tej gwarancji, a także zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, określone są przez gwaranta w dokumentach gwarancyjnych danego produktu lub w inny wybrany przez niego sposób.

4. Wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie dokumenty gwarancyjne o ile producenci komponentów takie dokumenty przewidzieli. Przekazanie nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego oraz zapłacie wynagrodzenia należnego wg umowy.

5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca może według swego uznania usunąć nieprawidłowości montażu Towaru lub dokonać odpowiedniego obniżenia ceny.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Zamawiającego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach gdy:

a) Zamawiający lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

b) Zamawiający lub osoba trzecia bez konsultacji z Wykonawcą dokonali zmian w Towarze lub instalacji.

c) Zamawiający nie przestrzegał instrukcji obsługi Towaru, w tym dopuścił się zaniedbania Towaru lub jego uszkodzenia.

7. Wykonawca ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszelkich zaległych należności.

8. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami: ekspertyz , kosztami pracowniczymi w tym podwykonawczymi oraz logistycznymi.

9. Wykonawca nie odpowiada za awarie lub szkody w Towarze spowodowane siłą wyższą, w tym w związku z awarią zasilania u Zamawiającego, wyładowaniami atmosferycznymi, pożarem, powodzią, przepięciem lub innym podobnymi zdarzeniami.

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie urządzenia spowodowane wadliwym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń wewnętrznych (instalacje obiegu wody, instalacja energetyczna) Zamawiającego.

 

§9

Odstąpienie od umowy

 

1. Zamawiający, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, może w terminie czternastu (14) dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tym celu Zamawiający może posłużyć się wzorem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 5 niniejszej umowy

2. Wykonawca w związku z wykonywaniem prawa opisanego w §9 ust. 1 w ciągu 14 dni zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w §9 ust. 1 nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b) sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Zamawiającego lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

d) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Skorzystanie przez Wykonawcę z powyższego prawa nie uprawnia Zamawiającego do żadnych roszczeń względem Wykonawcy, w tym roszczeń odszkodowawczych. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę w terminie 14 dni od skorzystania z prawa odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub powstrzymania się od wykonywania przedmiotu umowy w przypadku niewykonania przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub OWU bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu lub W takim wypadku Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zachowania zapłaconego wynagrodzenia i/lub zaliczek przez Zamawiającego. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda Wykonawcy przewyższa wartość wpłaconych zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

6. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

§10

Przetwarzanie danych osobowych / RODO

 

1. Obowiązek informowania Zamawiającego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzenie”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiającego w celu identyfikacji Stron, realizacji Umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznych przez Wykonawcę, wykonuje Wykonawca za pomocą osobnego dokumentu. Dołączonego jako załącznik do umowy.

 

§11

Postanowienia Końcowe

 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie m wpływu na ważność pozostałych postanowień.

2. W razie ujawnienie w toku realizacji przedmiotu umowy nowych okoliczności technicznych o których Wykonawca nie wiedział oraz takich, których nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności lub wynikające ze zmiany woli klienta np. zmiana miejsca montażu pompy ciepła bądź chęć rozbudowania przez klienta systemu o opcje dodatkowe a obowiązująca umowa nie przewidywała takich prac lub urządzeń Wykonawca przygotuje aneks do Umowy określający zakres dodatkowych prac, towarów i związane z tym koszty. Jeśli Zamawiający nie akceptuje warunków aneksu może zrezygnować z chęci wprowadzenia zmian. Z zastrzeżeniem, że jeśli aneks i zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a Zamawiający odmawia akceptacji aneksu Wykonawca ma prawo rozwiązać zawartą z Zamawiającym Umowę na podstawie jednostronnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający ma obowiązek zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy tj. za każde urządzenie i materiały instalacyjne dostarczone i/lub zamontowane w miejscu instalacji a także robociznę i utracone korzyści. Po dokonaniu rozliczeń między stronami w związku z rozwiązaniem umowy opisaną w niniejszym punkcie i jeśli suma kwot wpłaconych przez Zamawiającego przewyższa sumę świadczeń należnych Wykonawcy z tytułu umowy. Wykonawca niezwłocznie zwróci nadwyżkę Zamawiającemu. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym punktem Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń w tym odszkodowawczych w stosunku do Wykonawcy.

3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.

4. Jeżeli niemożność w wykonania przedmiotu umowy lub opróżniania w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpiły wskutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Wykonawca ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji przedmiotu umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. ograniczenia spowodowane klęską żywiołową (powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.), wystąpieniem wojny, zamieszek, strajku, eksplozji, wymogów obrony narodowej, ograniczeń sanitarnych np. pandemii, nadzwyczajną awarią, niemożnością uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, towaru, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Wykonawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonywania przedmiotu Umowy poza termin określony w umowie z powodu niedotrzymania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy lub OWU, także z przyczyń niezależnych od Wykonawcy w tym sił wyższych. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany Ceny.

6. Zamawiający wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie oraz nieodpłatną zgodę na utrwalenie przez Wykonawcę dowolną techniką (w tym za pomocą zdjęć, video, etc.) przedmiotu Umowy (w tym przebiegu oraz efektów prac Wykonawcy) oraz wykorzystanie tych materiałów w celach marketingowych, promocyjnych oraz informacyjnych Wykonawcy wraz ze wskazaniem ogólnych informacji związanych z Umową, takich jak miejsce wykonania Umowy (miejscowość oraz 13 województwo), przedmiot Umowy (w tym specyfikacji zamontowanego Urządzenia, orientacyjnej powierzchni, przejściowego źródła ogrzewania, szacowanej straty ciepła, roku budowy oraz liczby mieszkańców budynku, etc.). Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym w szczególności: ulotki, broszury, foldery, cenniki, reklamy w telewizji, gazetach i Internecie

 

SiDAP Energy  © 2023 | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ogólne Warunki Umowy

Polityka prywatności RODOCookies 

Dofinansowanie

Kontakt

Jak zacząć

Artykuły

Panele fotowoltaiczne

Pompy Ciepła

Mapa strony

668-859-037

Przeglądy / Pogotowie serwisowe

Biuro:

668-859-037

SiDAP Energy Sp. z o.o
Ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa
NIP 5273023296 REGON 523371504

poczta@sidapenergy.pl